นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  13  มกราคม 2559

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

404,985,000

9.96

2. DIGITAL SKY HOLDINGS LIMITED

391,972,000

9.64

3. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

331,607,100

8.15

4. นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง

303,100,000

7.45

5. บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)

250,000,000

6.15

6. นายสุทธิชัย    แซ่หยุ่น

212,878,542

5.22

7. นายสมบัติ  พานิชชีวะ

180,000,000

4.43

8. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

160,000,000

3.93

9. นายเอกวิชญ์  กมลเทพา

121,419,200

2.99

10. นายปราบดา   หยุ่น 

121,180,000

2.98

  อื่นๆ

1,590,497,420

39.09

  รวม

4,067,639,262

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

5,209

3,516,567,774

86.45

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

   38

 551,071,488

13.55

  รวมทั้งสิ้น

5,247

4,067,639,262

100.00